Verdigrunnlag og holdninger

Mestring

Mestring er viktig med tanke på å utvikle våre barn og unge. Mestring gir, i tillegg til håndballfaglige kunnskaper, ferdigheter og holdninger, også sosiale ferdigheter. Til forskjell fra det resultatorienterte miljøet, der alt primært måles og sammenlignes i forhold til andres prestasjoner, er det mestringsorienterte læringsmiljøet særdeles krevende for alle som er involvert. Det er likevel denne mestringstroen som gir våre barn og unge den nødvendige tryggheten og motivasjonen til å utfordre seg selv og gi den god utvikling.

Det er også viktig at det skapes et miljø der utviklingen av våre utøvere får et langsiktig mål. Dersom vi holder fast ved dette læringsmiljøet, og i tillegg jobber langsiktig, så er vi trygge på at også våre beste lag i fremtiden nyter godt av lokale spillere fra egen stall. Det er også avgjørende at tilbakemeldingene til spillerne gis i en positiv tone.

✓ Mestring gir selvtillit!

✓ Et mestringsorientert læringsmiljø gjør at alle barn og unge blir sett.

✓ Utviklingen skjer basert på den enkeltes ferdigheter og nivå.

✓ Alle får mål og oppgaver tilpasset sitt utviklingsnivå.

✓ Vi ser og kommenterer utøveren idet han eller hun gjør noe BRA!


Allsidighet

Allsidighet bygger på anerkjennelse, det er store individuelle forskjeller på våre barn og unge, og det skal det få lov til å være! Det er derimot avgjørende at de blir komfortable med sin egen kropp, det er den de skal ha livet ut. KIL håndball vektlegger derfor at vi i treningsarbeidet fokuserer på allsidighet. En slik tanke gjør at våre barn og unge får et konkurransefortrinn senere i livet, uavhengig av hvilken idrett de til slutt velger. En allsidig kropp kan brukes til det meste og gir våre barn og unge en unik valgmulighet.

✓ Barn og unge skal være komfortabel med sin egen kropp

✓ Utvikling av alle ferdigheter gir resultater på lang sikt

✓ Barn og unge skal ha kroppen sin hele livet – allsidighet gir de valgmulighetene.

 

Lek

Lek er noe alle har i seg, og særlig våre yngste. Leken opptar en naturlig plass i deres hverdag og lek og moro følger hverandre. KIL håndball bygger på leken som avgjørende for at våre barn og unge skal
trives, utvikle seg og ha det gøy. Lek skal innarbeides som en sentral del av det systematiske og organiserte treningsarbeidet, og målsettingen er at våre barn og unge gleder seg til trening og kamp. Lek kan samtidig være med på å kamuflere treningsmomenter som i utgangspunktet kan virke slitsomme eller vanskelige for våre barn og unge.

✓ Lek gjør trening gøy og vi leker med mening.

✓ Lekende læring!

✓ Barn og unge er naturlig lekne og vi utnytter dette i trenings- og utviklingsarbeidet.

✓ Barneidrett er ikke lik voksenidrett

Idrettsglede

Idrettsglede henger nøye sammen med mestring, allsidighet og lek. KIL håndball ønsker at denne gleden skal komme fra en indre motivasjon og ikke utelukkende fra de resultater vi oppnår på banen. Ekte idrettsglede gjelder ikke bare på banen, men er like viktig også utenfor. Her har alle et stort ansvar med å bidra til at håndballfamilien står sammen som en klubb. KIL håndball innser at dersom vi skal lykkes, så er vi helt avhengige av å spille på lag med foreldre og familie. KIL håndball ønsker at man ser på kampdagen som en viktig mestrings- og læringsarena for våre spillere. Barn og unge finner stor glede i å være sammen med og trene med andre, dette er flott sosial trening og er med og forsterker det verdigrunnlag de tar med seg på banen i kamp. Gode prestasjoner skal verdsettes uansett klubbtilhørighet. Det er lov å applaudere gode prestasjoner også for motstanderen. KIL håndball ønsker at våre lag, og den idrettsgleden som vi utvikler, skal være synlig når vi representerer klubben. Vi vil at alle skal se og legge merke til at vi har fokus på godt miljø i KIL håndball.

 

Fellesskap – Trygghet – Respekt

Fellesskap – Trygghet – Respekt – dette er alle ord som beskriver ett sunt idretts miljø. Dette er tidløse kjerneverdier som er med og bygge den lagfølelse og det mestringsmiljøet vi fortjener. KIL håndball har som grunnsyn at håndballen for barn og unge er for ALLE. Vi skal være inkluderende og verdsette de forskjeller som ligger i våre barn og unge. Miljøet vårt må oppfattes som trygt, ikke bare av våre barn og unge, men også av alle utenforstående. Foreldre og familie skal være trygge på at barna er i de beste hender under trening og kamp. Trenere og oppmenn, skal ikke bare fokusere på det som skjer på banen, men være voksne/foresatte for våre barn og unge fra de ankommer hallen og til de forlater den. Alle som har verv og oppgaver i KIL håndball skal fremstå som solide og trygge voksenpersoner, som våre barn og unge kan søke til for å få den nødvendige trygghet. Basis for dette sterke miljøet er gjensidige respekt. Denne respekten ligger i respekt for det laget vi alle er en del av, respekten for de andre spillerne på laget og i klubben, respekt for dommeren samt respekt for det felles sett med verdiregler vi bygger på. KIL håndball søker å tilrettelegge for en åpen og inkluderende dialog og kommunikasjon med alle involverte og skal vise respekt for de ulike syn som fremkommer.

✓ Alle skal med!

✓ Alle voksenpersoner med verv og roller er sentrale i utviklingen av våre barn og unge.

✓ Alle foreldre og familie støtter opp under vår filosofi og føler trygghet for sine barn

✓ Læringsmiljøet skal føles trygt og være basert på gjensidig tillit mellom alle involverte.

✓ Treneren – kjenner og forstår alle sine barn og unge. ✓ Det er lov til å prøve og feile.

✓ Vi gleder oss til trening og kamp!

 

Holdninger:

Spillere:

1. Respektere dommere, ledere og motstandere.

2. Respekt for lagkamerater.

3. Styrke lagmoral og fellesskapet, gi støtte til de rundt deg i medgang og motgang.

4. Ha en akseptabel språkbruk.

5. Overholde de lover og regler som er satt for spillet.

6. Ikke drikke alkohol eller benytte andre rusmidler på reiser, overnattinger og/eller tilstelninger
hvor man er sammen med laget.

Trenere/Ledere:

1. Være et forbilde for spillerne.

2. Ha en ryddig framferd overfor dommere og motstandere.

3. Sette grenser.

4. Akseptere at å gjøre feil er en del av læringen.

5. Være rettferdig, la alle få delta og skape en trygg base for spillerne.

6. Ha en akseptabel språkbruk.

7. Sette fair-play i fokus.

8. Samarbeide med foreldregruppen.

9. Ikke drikke alkohol på reiser, overnattinger og/eller tilstelninger hvor man er sammen med laget.

 

Foreldre:

1. Ha respekt for ledere, dommere og motstandere (”Foreldrevett”)

2. Støtte og oppmuntre laget.

3. Ta del i barnas aktiviteter

4. Reagere og hjelpe ledere ved eventuell dårlig oppførsel.

5. Respektere ledernes jobb med utøverne:

6. Ha en akseptabel språkbruk

7. Ta opp uenigheter med trener/støtteapparat på en anstendig måte, samt unngå å gjøre dette i spilleres nærvær.

8. Ikke drikke alkohol på reiser, overnattinger og/eller tilstelninger hvor man er sammen med laget.

Kompetanse og kunnskap:

Kil håndball er avhengig både av den rene håndballfaglige kompetansen, i tillegg til støttende kompetanseområder som gjør vår organisasjon til en levende og utviklende organisasjon. Utviklingsarbeidet i Kil håndball kan deles i tre fokusområder:

6- 11 år

12-16 år

Senior

Det skal utvikles Sportslig Plan for alle disse tre gruppene, disse planene fastsetter hvilke mål og satsningsområder vi skal jobbe mot. De sportslige planene er skrevet med basis i vår visjon og vårt verdigrunnlag. Kil håndball ønsker fortsatt å knytte til seg ressurspersoner som målrettet kan jobbe med spillerutviklingen innenfor disse gruppene.

 

Ressurser og rammer:

Kil håndball er basert på frivillighet! De økonomiske rammer er prisgitt den frivillighet og dugnadsånd vi står for. Alle våre felles bidrag, små eller store er det som skaper klubben. Samtidig er det slik at den totale økonomien må formes og bygges opp for å støtte opp under vår visjon, vårt verdigrunnlag og våre målsettinger. En langsiktighet og kontinuitet skaper de beste forutsetninger for å lykkes med dette og vil på sikt skape en ennå sterkere organisasjon som kommer våre spillere til gode.

%d bloggere liker dette: