Sportslig rammeplan

KIL håndball er en stor og viktig håndballklubb i Kongsvinger regionen med ca. 300 spillere + ledere i aktivitet hver sesong. Planen er laget for å systematisere den sportslige virksomheten over tid. KIL håndball er en frivillig-organisasjon på den måten at klubben hovedsakelig er drevet av tillitsvalgte, foreldre og foresatte som er glad i håndball, og ønsker å delta i barnas sportslige og sosiale hverdag. Likevel er det nødvendig hele tiden å jobbe med langsiktighet, systematikk og profesjonalisering av arbeidet i klubben, også det sportslige. En sportslig rammeplan er ment å være et bidrag til dette.

Vi ønsker å bruke den kultur og kompetanse som ligger i klubben til å utvikle trenere og spillere slik at vi kan etablere håndballtilbud på dame- og herresiden. Vi ønsker å gi tilbud både i topp og bredde.

Målgruppen for planen er primært spillere og ledere i klubben, men den bør også være nyttig for den store gruppen av foreldre som både har sine barn i håndballaktiviteter og som selv gjør en innsats for klubben. Planen skal være et rammeverk for den sportslige aktiviteten, ikke et direkte instrument for detaljstyring.

 1. Det skal være gøy å være med i KIL håndball, enten du er spiller, trener, lagleder, dommer, oppmann eller foreldrekontakt.
 2. Alle medlemmene skal føle at de blir tatt vare på og at man bryr seg om dem
 3. Skape engasjement i våre medlemmers familier og motivere foresatte til innsats for klubben.
 4. Stille lag i alle aldersklasser både på gutt- og jentesiden.
 5. Utvikle spillere slik at de kan søke utfordringer tilpasset den enkelte, også på høyere nivå i og utenfor egen klubb.
 6. KIL håndball skal være en ledende håndballklubb i regionen, med stor aktivitet og god sportslig kvalitet.
 7. Trenerne på alle nivåer skal være best mulig utdannet og skolert for trener arbeidet. 8. Kil håndball skal ha dommere som representerer klubben.
 1. Individuell teknikk: kast, grep, finter, skudd, allsidig koordinasjons-, styrke- og balansetrening.
 2. Forsvarsarbeid: ulike formasjoner, ”fighting spirit”, taktiske valg og forsvar som start på angrep (”Forsvarsspill er også gøy!”).
 3. Målvakt: heve målvaktens status, bevisst trening for å få fram flere og bedre målvakter.
 4. Fart og driv: kontringsspill. 5. Bevegelse: bevegelsesmønstre i angrep som gir laget mange valgfrie avslutningsmuligheter, trening av spilleforståelse og ”blikk”.
 5. For de eldre lagene: spesifikk fysisk trening.
 6. Rekruttere nye dommere.

Trener

Å være trener i KIL håndball innebærer at man:

 1. Forberede og gjennomføre treninger med laget, alene eller sammen med en annen trener, gjennom hele sesongen.
 2. Forholde seg til klubbens sportslige plan, med spesielt fokus på dens verdisyn.
 3. Lede laget på kamper, hjemme og borte.
 4. Hjelpe ungene til å bli bedre håndballspillere, individuelt og sammen med andre.
 5. Samarbeide med oppmann/lagleder og foreldregruppe om å gjøre håndball til en god opplevelse for spillerne
 6. Samarbeide med klubben om utvikling av laget og klubben.

 

Gjøremål trener:

 1. Oppstart av trening høsten, tilbakemelding til sportslig utvalg.
 2. Lage periodeplan, tilpasset til aldersnivå og typer spillere.
 3. Tenke gjennom hvordan sørge for at alle spillere får noe igjen for treninger og kamper.
 4. Forberede og gjennomføre treninger og kamper, skaffe vikar dersom det er nødvendig.
 5. Opptelling / vurdering av spillere.
 6. Ta kurs / utdanning.
 7. Samarbeide med andre trenere.
 8. Delta på oppstarts- og avslutningsmøter i klubben.
 9. Tilbakemelding til klubben om antall lag for påmelding for neste sesong.

 

Lagleder/oppmann/foreldrekontakt

Å være lagleder i KIL håndball innebærer at man skal:

 1. Være en (gjerne flere) fra foreldregruppa, som skal delegere og engasjere hele foreldregruppa.
 2. Lede laget sammen med trener der det er påkrevd/ønsket , på kamper og sosiale aktiviteter.
 3. Være administrativt ansvarlig for laget.
 4. Være foreldrenes kontaktpunkt, bl.a. gjennom foreldremøter.

 

Gjøremål lagledere/foreldrekontakter:

 1. Oppstart av lag, oppstart til sesong.
 2. Lags lister, leveres klubben (grunnlag for fakturering).
 3. Oversikt over kampprogram, også eventuelt deltagelse i cuper.
 4. Lage kjørelister for foreldre til bortekamper og cuper.
 5. Organisere cup deltagelse.
 6. Vaktlister for foreldre til arrangement – fordeles fra arrangements utvalg i klubben.
 7. Organisere lagets egen økonomi, inntekter.
 8. Organisere Lagets materiell (drakter, vester, medisin bag evt. annet). 9. Være kontaktpunkt for laget i klubben og mot andre klubber (for eksempel avtaler om å omberamme kamper, midtuke kamper med mer).

Oppgavene fordeles mellom trener, lagleder / foreldrekontakt slik det er praktisk å fordele dette innen hvert lag!

Sportslig utvalg har som oppgave å drive det sportslige arbeidet på klubbnivå etter denne planen. Leder av Sportslig utvalg rapporterer til styret. Sportslig utvalg skal bestå av minimum 3 medlemmer i tillegg til leder.

KIL håndball praktiserer Norges Idrettsforbunds regler for Barneidrett, hvor barn defineres som til og med 12 års alder. Disse reglene er samlet i en egen brosjyre utgitt av Norges Idrettsforbund. KIL håndballs trenere og lagledere skal være kjent med reglene, og Sportslig Utvalg skal følge opp at reglene følges.

6-11 år: Klubben forholder seg til barneidrettsbestemmelsene, noe som tilsier at spillerne skal ha tilnærmet lik spilletid.

12 år: Klubben forholder seg til barneidrettsbestemmelsene før jul. Etter jul forholder man seg i utgangspunktet til samme prinsippet, men spilletid kan her variere noe ut fra treningsoppmøte og innsats på trening og kamp.

13-16 år: Spilletiden er differensiert.

KIL håndball vil tilstrebe å ha rene årsklasser så lenge som mulig. Det betyr at vi ønsker å ha med alle spillere i en årsklasse samlet i ett lag, uansett ferdighet og nivå. Det innebærer naturligvis en treningsmessig utfordring, hvor miksen av ulike ferdigheter i et lag stiller krav til en trening slik at alle skal føle seg ivaretatt.

Det kan være aktuelt, særlig for de eldre lagene, å lage treningsgrupper av to årsklasser. Disse stiller allikevel to lag i seriespill. Det innebærer at lagene annethvert år trener enten med årsklassen over eller årsklassen under.

Treningsmengden vil kunne variere noe ut fra gruppens behov og muligheter, samt treningstid disponert av klubben. Samtidig vil mengden trening på sommeren kunne være noe mindre. Likevel vil utgangspunktet være:

6-9 år: 1 økt pr uke. (uken før høstferien -15. april).

10-11 år: 1-2 økter pr uke. (15. august – 15. april).

12 år: 2-3 økter pr uke. (15. august – 1. juni).

13-14 år: 2-4 økter pr uke, (1. juni – 30. april).

15-16 år: 3-5 økter pr uke, (1. juni- 30. april).

 

For å kunne gi passende utfordringer for spesielt talentfulle spillere, er det mulighet for hospitering hos eldre lag. Hospitering betyr ikke at spilleren forlater sin spillergruppe, spilleren vil fortsatt tilhøre sin årsklasse. Spilleren gis imidlertid treningsutfordringer i en høyere aldersklasse. Det forutsettes at dette ikke kommer i konflikt med prestasjonssituasjoner i egen aldersklasse (Eks. Bringserien, regionslag og lignende).

Gode spillere skal få prestere på eget aldersnivå. Ved eventuelle hospiteringer kreves det at trenere for de respektive lag er enige om hvem og eventuelt når hospiteringen skal skje. Ved eventuell uenighet hjelper Sportsutvalget til . Lån av spillere for å fylle opp lag er ikke å anse som hospitering.

En viktig del av livet som spiller i KIL håndball er å få delta på turneringer. Her utvikles sosialt fellesskap og møte lag fra andre steder. Ved å møte andre lag i turneringer får man kjenne på hvordan nivået ellers i landet (og utlandet!) er.

KIL håndball ønsker at så mange som mulig av lagene deltar på flere turneringer gjennom året, og at lag søker større utfordringer enn det den lokale serien gir.

KIL håndball ønsker også at klubben kan reise samlet med mange lag til en stor turnering.

Klubben ønsker at lagene reiser på følgende antall arrangement:

10-11 år: 1 turnering pr sesong.

12 år: 1-2 turneringer pr sesong.

13-16 år: 1-3 turneringer pr sesong.

De regionale tilbudene omfatter:

Isbjørnserien (7-9 år),

Aktivitetsserien (10-11 år)

Regionserien (12-16 år). Fra G/J 14 og oppover melder man seg på i to nivåer, A eller B. Hvis ikke særlige forhold skulle tilsi det, ønsker KIL håndball å ha med lag på A-nivå, selv om det innebærer noen flere tap.

KIL håndball skal hvert år prøve å kvalifisere seg til å på de nasjonale og interregionale tilbudene som finnes. Deltagelse i disse tilbudene gir verdifull læring.

G/J 14: Vinner av regionserie deltar i nasjonalt sluttspill. G/J 16: Bringserien G/J 18: Lerøyserien

Disse seriene prioriteres foran annen aktivitet med eget årsklasse lag.

%d bloggere liker dette: